Privacy reglement ExportSelect

Privacy reglement voor kandidaten.

Definities:

Kandidaat: Iedereen die zich inschrijft onder persoonlijke titel via het inschrijvingsformulier op de website van ExportSelect. Verder te noemen “kandidaat” (m/v/x)  Dit kan zijn man of vrouw of genderneutraal op basis van gelijkwaardigheid.
Vacature board: is het platform waar exportbedrijven (opdrachtgevers) via ExportSelect een exportvacature kunnen laten plaatsen.
ExportConnect: is het bedrijven netwerk van ExportSelect. Bedrijfsleden hebben een vooraanstaande positie bij de bemiddeling van kandidaten via ExportSelect.

Elke kandidaat gaat na iedere digitale inzending van zijn/haar inschrijving van het CV profiel via ExportSelect akkoord met de volgende handelswijze omtrent privacy wetgeving:

 

  1. ExportSelect garandeert een zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met de persoonsgegevens van kandidaten. De beschikbare persoonsgegevens en informatie, die wordt verstrekt middels het inschrijfformulier, dient geen ander doel dan expliciet aangeven door de inschrijver zelf, zijnde een reactie op een vacature of open inschrijving in ons kandidaten-netwerk.
  2. Ons enige doel voor het gebruik van alle persoonlijke inschrijvingsgegevens dient ertoe dat kandidaat de mogelijkheid krijgen om met exportbedrijven in contact te komen of om kandidaten te bemiddelen bij exportvacatures.
  3. Het doorsturen en gebruik van persoonsgegevens via ExportSelect of ExportConnect voor het bemiddelen van open inschrijvingen of voor vacatures van kandidaten geschiedt altijd anoniem, tenzij met voorafgaande toestemming van de kandidaat zelf, of tenzij de betroffen kandidaat zelf impliciet of expliciet via zijn eigen inschrijving van zijn/haar CV profiel (bijvoorbeeld onder ‘opmerkingen’) zijn eigen persoonsgegevens of herleidbare informatie daartoe heeft bekend gemaakt.
  4. De toestemming van de kandidaat voor het doorsturen en gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor specifieke vacatures, wordt automatisch afgegeven door de kandidaat voor alleen deze specifieke vacature bij het digitaal versturen van het CV profiel en CV bijlage en wordt gezien als sollicitatie via ExportSelect.
  5. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden anders dan bovengenoemde werkwijze, zonder medeweten van de kandidaat in kwestie.
  6. Alle CV profielen worden opgeslagen in ons kandidaten-netwerk, tenzij de kandidaat expliciet te kennen geeft dat niet te willen. Vacature reacties komen te vervallen naar 6 maanden.


Databeheer en beveiliging
:
De contactdata van inschrijvingen en persoonlijke (contact)gegevens worden bewaard in een beveiligde database gescheiden van de website publicaties van anonieme profielen. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat er geen directe persoonlijke informatie onbedoeld wordt vrijgegeven.

 
ExportSelect maakt daarnaast ook actief gebruik van publieke linkedin profielen en is niet aansprakelijk en voelt zich niet belemmerd in het gebruik van de daar gepubliceerde en openbaar beschikbare persoonsinformatie. Bij een overlap van de linkedin gegevens en de inschrijvingsgegevens bij ExportSelect van dezelfde persoon verklaren wij onze privacy procedure alleen van toepassing op de unieke inschrijvingsgegevens zoals bekendgemaakt in het CV profiel ingeschreven via de website van Exportselect.

Links naar andere websites:
ExportSelect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van de persoonlijke informatie van de kandidaat, die via een externe link zichtbaar of gebruikt wordt voor derden, noch voor de geboden privacy bescherming op elke gebruikte externe link of website of email.

Ook kan de website van ExportSelect links bevatten naar ander websites, die buiten ons domein (exportselect.nl of exportconnect.nl) liggen. Al deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. ExportSelect is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en gebruik van deze andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.

Cookies:
In zover in de technische verwerking van data gebruik maakt van cookies, zijn deze altijd ondergeschikt in hun werkwijze aan dit privacy statement.